Slåtter i Sanduden september 2016

Projektet Sanduddens sandmiljöer har bl a som mål att förstärka grönområdenas värde för friluftslivet och ta till vara Sanduddens unika natur.

Här finns vissa rödlistade (ovanliga) insekter som trivs i sandmiljöer bl a svartpälsbi. kilbi, mindre blåvinge, mindre bastardsvärmare, sexfläckig bastardsvärmare och mosshumla. I ängen växer bl a sötväppling, getväppling, skogsklöver, rödklöver, humlelusern, blåeld, oxtunga och åkervädd som ger nektar och fungerar som födokälla åt bl a dessa insekter.

För att hålla tillbaka det höga bredbladiga höga gräset som i några delar dominerar ängen invid förskolan i Sandudden och för att öka blomrikedomen har man testat slåtter som ska vara en bra skötselmetod.


Inga kommentarer: